مشخصات نشــریه

مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی

مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-5261

شاپا الکترونیک

: 2538-6344

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: غلامرضا شمس

سردبیر

: دکتر کورش فتحی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 29905340 (021), 09364721324

نمابر

:

تارگاه

: mpes.sbu.ac.ir

پست الکترونیک

: jmpes@mail.sbu.ac.ir

نشانی

: تهران - اوین، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شماره 1

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

59,992

دانلود یکساله

35,939