مشخصات نشــریه

علوم مهندسی و آبیاری (مجله علمی کشاورزی)

علوم مهندسی و آبیاری (مجله علمی کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم مهندسی و آبیاری (مجله علمی کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-5952

شاپا الکترونیک

: 2588-5960

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سعید برومند نسب

سردبیر

: سید محمود کاشفی پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 3254) 19-33330010 (061)

نمابر

: 3365670 (061)

پست الکترونیک

: jise.water@yahoo.com

نشانی

: دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، دفتر مجله، اهواز، 61357-43311، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

112,719

دانلود یکساله

51,011