مشخصات نشــریه

بیهوشی و درد

بیهوشی و درد

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بیهوشی و درد

صاحب امتیاز

: انجمن بیهوشی موضعی و درد دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-6659

شاپا الکترونیک

: 2322-3324

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمود رضا آل بویه

سردبیر

: محمود رضا آل بویه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44615855 (021)

نمابر

: 44615855 (021)

تارگاه

: jap.iums.ac.ir

پست الکترونیک

: jap@tums.ac.ir

نشانی

: تهران، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دفتر بخش بیهوشی و درد

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

99,912

دانلود یکساله

109,085