مشخصات نشــریه

آموزه های قرآنی

آموزه های قرآنی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

آموزه های قرآنی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-9378

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدباقر فرزانه

سردبیر

: دکتر حسن فرقانی

مدیر اجرایی

: دکتر حسن فرقانی

تلفن

: 32230772 (051)

نمابر

: 32230772 (051)

تارگاه

: qd.razavi.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

56,126

دانلود یکساله

29,290

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID