مشخصات نشــریه

آموزه های قرآنی

آموزه های قرآنی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزه های قرآنی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-9378

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدباقر فرزانه

سردبیر

: دکتر حسن فرقانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32230772 (051)

نمابر

: 32230772 (051)

تارگاه

: qd.razavi.ac.ir

پست الکترونیک

: razaviunmag@gmail.com

نشانی

: مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

56,534

دانلود یکساله

27,513