مشخصات نشــریه

نامه معماری و شهرسازی

نامه معماری و شهرسازی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

نامه معماری و شهرسازی

صاحب امتیاز

: دانشگاه هنر

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2717-1299

شاپا الکترونیک

: 2717-1302

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ناصر برک پور

سردبیر

: ناصر برک پور

مدیر اجرایی

: ناصر برک پور

تلفن

: 66728845 (021)

نمابر

: 66728845 (021)

تارگاه

: aup.journal.art.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع سی تیر، پلاک 58، پردیس باغ ملی، دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی دفتر فصلنامه، تهران، 1136813518، ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

68,176

دانلود یکساله

57,205

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID