مشخصات نشــریه

مدیریت ارتقای سلامت

مدیریت ارتقای سلامت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت ارتقای سلامت

صاحب امتیاز

: انجمن علمی پرستاری ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8614

شاپا الکترونیک

: 2251-9947

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدعلی حسینی

سردبیر

: دکتر فریده یغمایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66592535 (021)

نمابر

: 66592535 (021)

تارگاه

: jhpm.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، انجمن پرستاری ایران، دفتر فصلنامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

201,489

دانلود یکساله

392,942