مشخصات نشــریه

نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی)

نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1686-8222

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عبدالجواد طاهری زاده

سردبیر

: دکتر محمداسماعیل عظیم عراقی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88329212 (021)

نمابر

: 88825580 (021)

تارگاه

: jsci.khu.ac.ir

پست الکترونیک

: science@khu.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 43، دانشگاه خوارزمی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

220,457

دانلود یکساله

135,751