مشخصات نشــریه

علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

صاحب امتیاز

: وزارت جهادکشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-6436

شاپا الکترونیک

: 2588-6428

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سعید اسماعیل خانیان

سردبیر

: محمود وطن خواه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 34256001 (026)

نمابر

: 34256001 (026)

تارگاه

: asj.areo.ir

پست الکترونیک

: pajouhesh@asri.ir

نشانی

: کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان دهقان ویلای اول، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دفتر نشریه علوم دامی، پژوهش و سازندگی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

270,012

دانلود یکساله

170,620