مشخصات نشــریه

پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی)

پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی)

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات و آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-5423

شاپا الکترونیک

: 2423-5431

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی اکبر مویدی

سردبیر

: دکتر علیرضا بهشتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22413927-22414413 (021)

نمابر

: 22413927 (021)

تارگاه

: aj-areo.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، مشهد، بزرگراه شهید کلانتری ، روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور، مرکز تحقیقات و آموزشی کارورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، کدپستی 91735

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

428,842

دانلود یکساله

258,830