مشخصات نشــریه

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اندازه گیری تربیتی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-004x

شاپا الکترونیک

: 2476-6240

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریبرز درتاج

سردبیر

: دکتر علی دلاور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44737574 (021)

نمابر

: 44737472 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

242,081

دانلود یکساله

112,096