مشخصات نشــریه

پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH)

پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH)

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-4930

شاپا الکترونیک

: 2476-4949

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا احمدی

سردبیر

: دکتر مهدی مشکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 7229025 (0533)

نمابر

: 7229025 (0533)

تارگاه

: www.jrh.ir

پست الکترونیک

: sdhprc@gmail.com

نشانی

: خراسان رضوی، گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,460,829

دانلود یکساله

788,918