مشخصات نشــریه

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (مقالات و بررسی ها)

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (مقالات و بررسی ها)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (مقالات و بررسی ها)

صاحب امتیاز

: دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7906

شاپا الکترونیک

: 2645-5110

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید محمدرضا امام

سردبیر

: سیدجمال موسوی

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 151) 42762000 (021)

نمابر

: 42762971 (021)

تارگاه

: jhic.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jhie@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان شهید مفتح، خیابان شهید مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کدپستی: 1576613111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

59,498

دانلود یکساله

28,518