مشخصات نشــریه

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش)

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش)

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-716

شاپا الکترونیک

: 2716-9855

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدرضا دهخدا

سردبیر

: دکتر عباس بهرام

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22269545-6 - 22269548 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jrsm.khu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بلوار میرداماد، انتهای خیابان شهید حصاری، ورزشگاه شهید کشوری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

173,851

دانلود یکساله

149,093