مشخصات نشــریه

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات مدیریت صنعتی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8029

شاپا الکترونیک

: 2476-602x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جمشید صالحی صدقیانی

سردبیر

: دکتر مقصود امیری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88770011-4 (021)

نمابر

: 88770017 (021)

تارگاه

: maf.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: imq@atu.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، شماره 33

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

94,327

دانلود یکساله

50,884