مشخصات نشــریه

پژوهش های اقلیم شناسی

پژوهش های اقلیم شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های اقلیم شناسی

صاحب امتیاز

: سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-5040

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مجید حبیبی نوخندان

سردبیر

: علی اکبر متکان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33822481 (051)

نمابر

: 33822311 (051)

تارگاه

: clima.irimo.ir

پست الکترونیک

: jcr@cri.ac.ir

نشانی

: مشهد، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان صابر، کدپستی: 676-91735

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

76,920

دانلود یکساله

38,985