مشخصات نشــریه

آرشیو توانبخشی (توانبخشی)

آرشیو توانبخشی (توانبخشی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آرشیو توانبخشی (توانبخشی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 6247-2538

شاپا الکترونیک

: 2538-6247

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ایرج عبداللهی

سردبیر

: دکتر محمدعلی محسنی بندپی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 71732812 (021)

نمابر

: 22180018 (021)

تارگاه

: www.jrehabilitation.com

پست الکترونیک

: rehabilitationj@gmail.com

نشانی

: تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر مجله، کد پستی:1985713834

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

827,051

دانلود یکساله

615,595