مشخصات نشــریه

آرشیو توانبخشی (توانبخشی)

آرشیو توانبخشی (توانبخشی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

آرشیو توانبخشی (توانبخشی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 6247-2538

شاپا الکترونیک

: 2538-6247

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ایرج عبداللهی

سردبیر

: دکتر محمدعلی محسنی بندپی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 71732812 (021)

نمابر

: 22180018 (021)

تارگاه

: www.jrehabilitation.com

پست الکترونیک

: rehabilitationj@gmail.com

نشانی

: تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر مجله، کد پستی:1985713834

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

827,051

دانلود یکساله

615,595