مشخصات نشــریه

مطالعات باستان شناسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)

مطالعات باستان شناسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات باستان شناسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-9297

شاپا الکترونیک

: 2676-4288

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر منوچهر اکبری

سردبیر

: دکتر کمال الدین نیکنامی

مدیر اجرایی

: دکتر کمال الدین نیکنامی

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jarcs.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: دانشگاه تهران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

114,489

دانلود یکساله

111,235

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID