مشخصات نشــریه

توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

توسعه تکنولوژی صنعتی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2676-5403

شاپا الکترونیک

: 2676-5411

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهندس کوروس حمزه

سردبیر

: دکتر محمدصادق حاجی تاروردی

مدیر اجرایی

: دکتر محمدصادق حاجی تاروردی

تلفن

: 66075011 (021)

نمابر

: 66075011 (021)

تارگاه

: jtd.iranjournals.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

149,851

دانلود یکساله

60,285