مشخصات نشــریه

مکانیک سازه ها و شاره ها

مکانیک سازه ها و شاره ها

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مکانیک سازه ها و شاره ها

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی شاهرود

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-9495

شاپا الکترونیک

: 2251-9483

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود نوروزی

سردبیر

: دکتر محمود شریعتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32300330 (023)

نمابر

: 3391600 (023)

تارگاه

: jsfm.shahroodut.ac.ir

پست الکترونیک

: jsm@shahroodut.ac.ir

نشانی

: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

102,983

دانلود یکساله

53,394