مشخصات نشــریه

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9856

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر اسدالله متاجی

سردبیر

: دکتر اسدالله متاجی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44865244 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jrnr.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: natural-resources@srbiau.ac.ir

نشانی

: تهران، انتهای اتوبان ستاری، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان شماره دو آموزشی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دفتر مجلات

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

52,149

دانلود یکساله

23,543