مشخصات نشــریه

ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)

ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)

صاحب امتیاز

: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-9238

شاپا الکترونیک

: 2676-4105

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر غلامحسین کریمی دوستان

سردبیر

: جواد اصغری

مدیر اجرایی

: جواد اصغری

تلفن

: 66978883 (021)

نمابر

: 66978883 (021)

تارگاه

: jalit.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

103,743

دانلود یکساله

57,471