مشخصات نشــریه

اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه)

اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7713

شاپا الکترونیک

: 2423-7281

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی

سردبیر

: دکتر مصطفی سلیمی فر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38804654 (051)

نمابر

: 38787430 (051)

پست الکترونیک

: agroecology@um.ac.ir

نشانی

: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، کدپستی: 9177948951

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

337,318

دانلود یکساله

229,409