مشخصات نشــریه

پژوهشهای علوم تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)

پژوهشهای علوم تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشهای علوم تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-9254

شاپا الکترونیک

: 2676-3370

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر منوچهر اکبری

سردبیر

: دکتر منصور صفت گل

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66978882 (021)

نمابر

: 66978885 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

55,171

دانلود یکساله

43,764