مشخصات نشــریه

پژوهش در پزشکی

پژوهش در پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در پزشکی

صاحب امتیاز

: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-5311

شاپا الکترونیک

: 2008-0506

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رئیس دانشکده پزشکی (دکتر علیرضا رمضانی)

سردبیر

: دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22439937 (021)

نمابر

: 22439949 (021)

تارگاه

: www.pejouhesh.com

پست الکترونیک

: info@pejouhesh.com

نشانی

: تهران، بزرگراه چمران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودک یار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، طبقه سوم، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

389,343

دانلود یکساله

147,650