مشخصات نشــریه

پژوهش در پزشکی

پژوهش در پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش در پزشکی

صاحب امتیاز

: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-5311

شاپا الکترونیک

: 2008-0506

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رئیس دانشکده پزشکی (دکتر علیرضا رمضانی)

سردبیر

: دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

مدیر اجرایی

: دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

تلفن

: 22439937 (021)

نمابر

: 22439937 (021)

تارگاه

: pejouhesh.sbmu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه چمران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودک یار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، طبقه سوم، دفتر مجله

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

367,150

دانلود یکساله

125,762