مشخصات نشــریه

تحقیقات مدل سازی اقتصادی

تحقیقات مدل سازی اقتصادی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات مدل سازی اقتصادی

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-6454

شاپا الکترونیک

: 2538-4163

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدرضا منجذب

سردبیر

: فرهاد خدادادکاشی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 86070902-3 (021)

نمابر

: 88825580 (021)

تارگاه

: jemr.khu.ac.ir

پست الکترونیک

: ejournal@khu.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان بهار و مفتح، خیابان خاقانی، دانشگاه خوارزمی، طبقه 2

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

70,155

دانلود یکساله

54,449