مشخصات نشــریه

مطالعات روانشناسی بالینی

مطالعات روانشناسی بالینی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات روانشناسی بالینی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-3189

شاپا الکترونیک

: 2476-6410

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد برجعلی

سردبیر

: دکتر فرامرز سهرابی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44737571 (021)

نمابر

: 44737472 (021)

تارگاه

: jcps.atu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید همت، میدان دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

484,352

دانلود یکساله

386,369