مشخصات نشــریه

روانشناسی افراد استثنایی

روانشناسی افراد استثنایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روانشناسی افراد استثنایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0031

شاپا الکترونیک

: 2476-647x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین اسکندری

سردبیر

: دکتر حمید علیزاده

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jpe.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: festesnaei@ut.ac.ir

نشانی

: بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

117,079

دانلود یکساله

186,086