مشخصات نشــریه

جغرافیا

جغرافیا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

جغرافیا

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 7911-124

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد اکوان

سردبیر

: دکتر محمدرضا اصغری مقدم

مدیر اجرایی

: دکتر محمدرضا اصغری مقدم

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: mag.iga.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، میدان امام حسین، ابتدای خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، مجتمع دانشگاهی ولی عصر عج، پلاک 4492، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

19,743

دانلود یکساله

11,071

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID