مشخصات نشــریه

پژوهش های دانش زمین

پژوهش های دانش زمین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش های دانش زمین

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-8299

شاپا الکترونیک

: 2588-5898

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: جواد اطاعت

سردبیر

: محمدحسین آدابی

مدیر اجرایی

: محمدحسین آدابی

تلفن

: 29905619 (021)

نمابر

: 29905619 (021)

تارگاه

: esrj.sbu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

59,423

دانلود یکساله

30,612

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID