مشخصات نشــریه

پژوهش های دانش زمین

پژوهش های دانش زمین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

پژوهش های دانش زمین

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-8299

شاپا الکترونیک

: 2588-5898

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: جواد اطاعت

سردبیر

: محمدحسین آدابی

مدیر اجرایی

: محمدحسین آدابی

تلفن

: 29905619 (021)

نمابر

: 29905619 (021)

تارگاه

: esrj.sbu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

63,689

دانلود یکساله

36,152