مشخصات نشــریه

فیض

فیض

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

فیض

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کاشان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-9821

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد حسین اعرابی

سردبیر

: دکتر محمد زارع

مدیر اجرایی

: دکتر محمد زارع

تلفن

: 55540021(031)

نمابر

: 55540021(031)

تارگاه

: www.feyz.kaums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کاشان، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، معاونت پژوهشی دانشگاه، دفتر مجله

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,071,284

دانلود یکساله

845,704