مشخصات نشــریه

فرهنگ ارتباطات

فرهنگ ارتباطات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فرهنگ ارتباطات

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8760

شاپا الکترونیک

: 2538-2632

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمد دادگران

سردبیر

: دکتر سیدوحید عقیلی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33788930 (021)

نمابر

: 33791113 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: farhangeertebatat@gmail.com

نشانی

: تهران، میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان دماوند، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

74,113

دانلود یکساله

41,646