مشخصات نشــریه

مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی)

مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-7553

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا سکوتی نسیمی

سردبیر

: دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33392262 (041)

نمابر

: 33356013 (041)

تارگاه

: law.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک

: tabrizulaw@gmail.com

نشانی

: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دفتر نشریه، کدپستی: 5166616471

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

26,646

دانلود یکساله

6,706