مشخصات نشــریه

ورزش و علوم زیست حرکتی

ورزش و علوم زیست حرکتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

ورزش و علوم زیست حرکتی

صاحب امتیاز

: دانشگاه حکیم سبزواری

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-723X

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رویا عسکری

سردبیر

: دکتر امیرحسین حقیقی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44012763 (051)

نمابر

: 44004407 (051)

تارگاه

: journals.hsu.ac.ir/sbs

پست الکترونیک

: sbs@hsu.ac.ir

نشانی

: سبزوار، توحید شهر، پردیس دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم ورزشی، مجله ورزش و علوم زیست حرکتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

65,319

دانلود یکساله

55,025