مشخصات نشــریه

مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی)

مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه هنر اصفهان

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-3850

شاپا الکترونیک

: 2538-2624

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فرهنگ مظفر

سردبیر

: دکتر احمد صالحی کاخکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 34460328 (031)

نمابر

: 34460909 (031)

تارگاه

: mmi.aui.ac.ir

پست الکترونیک

: mmi@aui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، چهارباغ پایین حدفاصل چهارراه تختی و میدان شهدا، کوچه پردیس 31، پلاک 17، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت پژوهشی دفتر مجله، کدپستی: 33661-81486

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

75,959

دانلود یکساله

45,937