مشخصات نشــریه

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6344

شاپا الکترونیک

: 2538-4112

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید رحمت الله فتاحی

سردبیر

: دکتر سید رحمت الله فتاحی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38803687 (051)

نمابر

: 38783012 (051)

تارگاه

: infosci.um.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، کدپستی: 9177948991

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

136,570

دانلود یکساله

36,114