مشخصات نشــریه

آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)

آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1605-2749

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عبدالله جاسبی

سردبیر

: دکتر ناصر میرسپاسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44869667 (021)

نمابر

: 44869667 (021)

تارگاه

: www.jmr.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: jfmsrbian@yahoo.com

نشانی

: تهران، میدان پونک به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله، کدپستی: 1477893855

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

132,162

دانلود یکساله

88,885