مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (Journal of Advanced Biomedical Sciences)

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (Journal of Advanced Biomedical Sciences)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (Journal of Advanced Biomedical Sciences)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 5105-2228

شاپا الکترونیک

: 2783-1523

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدحسن مشکی باف

سردبیر

: دکتر محمدحسن مشکی باف

مدیر داخلی

:

تلفن

: 53350994-6 (071)

نمابر

: 53316300 (071)

تارگاه

: www.jfums.hbi.ir

پست الکترونیک

: journal@fums.ac.ir

نشانی

: فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

612,659

دانلود یکساله

716,971