مشخصات نشــریه

پژوهشهای جغرافیای سیاسی

پژوهشهای جغرافیای سیاسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهشهای جغرافیای سیاسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-3136

شاپا الکترونیک

: 2476-3144

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هادی اعظمی

سردبیر

: دکتر هادی اعظمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38806723 (051)

نمابر

: 38794144 (051)

تارگاه

: pg.um.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

42,323

دانلود یکساله

20,261