مشخصات نشــریه

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-8037

شاپا الکترونیک

: 2476-5988

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جمشید صالحی صدقیانی

سردبیر

: لعیا الفت

مدیر اجرایی

: لعیا الفت

تلفن

: 8870011-14(021)

نمابر

: 8870011-14(021)

تارگاه

: jmsd.atu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، شماره 33

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

62,750

دانلود یکساله

43,943

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID