مشخصات نشــریه

توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی

توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 9483-1735

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سرتیپ دوم پاسدار سید احمد رشیدی فرد

سردبیر

: دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 48931693-48931705 (021)

نمابر

: 48931692 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: puedarifani@police.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی، معاونت پژوهشی، کدپستی: 1498619991

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

39,111

دانلود یکساله

68,793