مشخصات نشــریه

رویکردهای نوین آموزشی

رویکردهای نوین آموزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

رویکردهای نوین آموزشی

صاحب امتیاز

: دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2476-3608

شاپا الکترونیک

: 2423-6780

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا هویدا

سردبیر

: دکتر احمدرضا نصر

مدیر اجرایی

: دکتر احمدرضا نصر

تلفن

: 37932542 (031)

نمابر

: 37932542 (031)

تارگاه

: nea.ui.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله، کدپستی: 73441-81746

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

42,415

دانلود یکساله

30,310

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID