مشخصات نشــریه

مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-2525

شاپا الکترونیک

: 2251-6190

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهدی وجگانی

سردبیر

: داوود شریفی

مدیر اجرایی

: داوود شریفی

تلفن

: 61117032

نمابر

: 61117032

تارگاه

: jvr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

512,426

دانلود یکساله

204,893