مشخصات نشــریه

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-5407

شاپا الکترونیک

: 2423-5415

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مسعود هاشم زاده

سردبیر

: رسول مدنی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 34509772 (026)

نمابر

: 34509772 (026)

تارگاه

: vj.areo.ir

پست الکترونیک

: pajouheshmag@yahoo.com

نشانی

: کرج، حصارک، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

130,846

دانلود یکساله

59,645