مشخصات نشــریه

رخساره های رسوبی

رخساره های رسوبی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

رخساره های رسوبی

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-787x

شاپا الکترونیک

: 2717-3410

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا عاشوری

سردبیر

: دکتر علیرضا عاشوری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38804143 (051)

نمابر

: 38804143 (051)

تارگاه

: jearth.um.ac.ir

پست الکترونیک

: gs@um.ac.ir

نشانی

: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

21,447

دانلود یکساله

9,522