مشخصات نشــریه

مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی

مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2228-7361

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابوالفضل شمسائی

سردبیر

: دکتر محسن قائمیان

مدیر اجرایی

: دکتر محسن قائمیان

تلفن

: 44869724 (021)

نمابر

: 44869724 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بالاتر از میدان پونک، انتهای بلوار اشرفی اصفهانی به سمت حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

20,685

دانلود یکساله

7,993

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID