مشخصات نشــریه

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

صاحب امتیاز

: موسسه مطالعات بین المللی انرژی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: مدیریت

شاپا چاپی

: 2251-8886

شاپا الکترونیک

: 2588-4409

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجتبی رجب بیگی

سردبیر

: دکتر فریدون عباسی دوانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: (021) 27644155

نمابر

: (021) 22049321

تارگاه

: iieshrm.ir

پست الکترونیک

: iieshrmj@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان ولی عصر (ع)، روبه روی پارک ملت، خیابان سلطانی (سایه سابق)، شماره 65

نمایه

: مدیریت

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

281,192

دانلود یکساله

147,855