مشخصات نشــریه

مدیریت فرهنگ سازمانی

مدیریت فرهنگ سازمانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت فرهنگ سازمانی

صاحب امتیاز

: پردیس فارابی، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-6942

شاپا الکترونیک

: 2423-6934

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمود میرخلیلی

سردبیر

: دکتر حسین خنیفر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36166295 (025)

نمابر

: 36166295 (025)

تارگاه

: jomc.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jomc@ut.ac.ir

نشانی

: قم، بلوار دانشگاه، جاده قدیم تهران، کدپستی: 3718117469

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

114,781

دانلود یکساله

68,200