مشخصات نشــریه

مدیریت فرهنگ سازمانی

مدیریت فرهنگ سازمانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مدیریت فرهنگ سازمانی

صاحب امتیاز

: پردیس فارابی، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-6571

شاپا الکترونیک

: 2423-6934

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمود میرخلیلی

سردبیر

: دکتر حسین خنیفر

مدیر اجرایی

: دکتر حسین خنیفر

تلفن

: 36166295 (025)

نمابر

: 36166295 (025)

تارگاه

: jomc.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: قم، بلوار دانشگاه، جاده قدیم تهران، کدپستی: 3718117469

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

111,024

دانلود یکساله

66,464