مشخصات نشــریه

مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی)

مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7462

شاپا الکترونیک

: 2423-5881

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی حائریان اردکانی

سردبیر

: جلیل وحدتی خاکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38806024 (051)

نمابر

: 38807384 (051)

تارگاه

: jm.um.ac.ir

پست الکترونیک

: ejour@um.ac.ir

نشانی

: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

32,586

دانلود یکساله

34,026