مشخصات نشــریه

اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اخلاق پزشکی

صاحب امتیاز

: گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-4374

شاپا الکترونیک

: 2423-7604

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا زالی

سردبیر

: دکتر محمود عباسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88781036 (021)

نمابر

: 88777539 (021)

تارگاه

: journals.sbmu.ac.ir

پست الکترونیک

: elm@sbmu.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی توانیر، بن بست شمس، پلاک 8، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

953,704

دانلود یکساله

755,724