مشخصات نشــریه

حقوق پزشکی

حقوق پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

حقوق پزشکی

صاحب امتیاز

: دکتر محمود عباسی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-4390

شاپا الکترونیک

: 2476-7158

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود عباسی

سردبیر

: دکتر سید مصطفی محقق داماد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 86030381 (021)

نمابر

: 86030369 (021)

تارگاه

: www.iranmedicallaw.com

پست الکترونیک

: ijmedicallaw@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک 24، ساختمان 5، طبقه ششم، واحد 28، انجمن حقوق پزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

801,820

دانلود یکساله

565,689